A beszéd késésének terápiája


A gyerek beszéde,  mozgása, szociális készsége,  kogníciója (az észlelést, érvelést, emlékezést felölelő gondolkodási folyamat) és érzelmi élete egyszerre fejlődik, ezek kéz a kézben járnak. 

Ezek harmonikus fejlődése azonban felborulhat.

Sok fontos tényezője van ennek a fejlődésnek a terhesség milyensége, a születés körülményei, a szülői minta, a szülők közötti kapcsolat és kommunikáció minősége, a családban előforduló hasonló probléma vagyis az öröklés, esetlegesen a testi, érzékszervi sérülés.

A beszédünkön, viselkedésünkön, gondolatvilágunkon, érzelmi életünkön keresztül neveljük a gyermekeinket, így természetes, hogy a gyermek fejlődésében legfontosabb színtér a család (ezen belül is az édesanya). 

Minél többet és jobban tud beszélni egy gyermek, annál jobban megérteti magát a környezetével.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az anyanyelv tökéletes elsajátításához a beszéd helyes észlelése, megértése, valamint a kifejezése, produkciója együttesen szükséges.

A diagnózis a logopédus, gyógypedagógus feladata

A kategóriák szerinti tünetek leírását a szülők számára a tájékozódás miatt tartom fontosnak.

A beszédkésés valójában előjelző tünet, figyelmeztető jel – a későbbi életkorokban végzett differenciál-,status-és folyamatdiagnózis képes majd elkülöníteni a megkésettség (számszerűsíthető) „valódiságát”, illetve a zavarok mélyebb, súlyosabb, strukturális nyelvi természetét, ekkor már a gyermek átkerül más diagnosztikus csoportba.

Megkésett beszédfejlődés

Tünetek, probléma:

 • a beszéd hiánya, a nem beszélés, alália (lehet részleges vagy teljes), 15-18 hónapos kor között fiziológiás, 15 hónapos kortól 2-2,5 éves korig még élettaninak tekinthető, ezen életkor után már kóros. Megkésett, aki kétévesen még nem birtokol 50 szavas expresszív szókincset, erre a szómennyiségre már épülhetnek szókombinációk.
 • a beszéd megkésik, de később eléri a megfelelő nívót 
 • bizonyos szinten megreked 
 • átmenetileg stagnál
 • enyhe ragozási hibák 
 • nyelvi fordulatok nehézsége 
 • grafomotorika terén némi gyengeség 
 • általában a tünetek 4-8 éves korra teljesen eltűnnek

 

 

Nyelvi zavar, fejlődési diszfázia

Tünetek, probléma:

 • nem színes a beszéd, vagy teljesen kimarad a gagyogás- gügyögés korszaka (leginkább mutogatással fejezi ki magát a későbbiekben)

 • a beszédértés és produkció is érintett, sok a hangképzési hiba, hang- és szótagcserék, kihagyások, torzítások, kiterjedt pöszeség

 • nem megfelelő a ragok és nyelvi szerkezetek használata

 • minden szinten eltérés tapasztalható 

 • fáradékonyság 

 • lassabb mozgásfejlődés, és bizonyos mozgásfejlődési szakaszok kimaradnak

 • motoros diszpraxia (ügyetlenség) 

 • téri orientációs nehézségek 

 • szociális kapcsolatok beszűkülése, nehezítettsége 

 • jellemző még a lassan gyarapodó szókincs

 • 8 éves korra a nyelvi formákat nehezen sajátítják el 

 • makacs, nehezen javuló beszédhibák

Specifikus Nyelvfejlődési Zavar

Tünetei, probléma:

 • nyelvi és beszédbeli elmaradás jelentős, szignifikánsan életkori átlag alatti 
 • nyelvi, beszédbeli és kognitív teljesítmények nagyfokú különbség 
 • szocializációs hátrány, környezeti megfosztottság az állapotot nem magyarázza 
 • iQ 85 feletti nonverbális intelligencia a kognitív, mentális funkciók tekintetében 
 • ép szenzórium (ép hallás) 
 • negatív neurológiai státusz 
 • ép oro-motoros struktúra és funkció 
 • negatív fül-orr-gégészeti és audiológiai lelet egy éven belül 
 • társas kapcsolatok, interakciók, szocializáció normál ütemű fejlődése és jelenségei 
 • megfelelő anyanyelvi környezet, elegendő mennyiségű és minőségű interakció 
 • elmaradó szókincs robbanás 
 • alakilag hibás beszéd, artikulációs hibák és zavarok még iskolás korban is fennállnak 
 • életkori átlagtól elmaradó grammatikai szerkesztettség, korlátozottabb megnyilatkozás-terjedelem 
 • receptív (passzív szókincs) és expresszív (aktív szókincs) szókincs is elmaradó az életkori átlaghoz viszonyítva 
 • rövid távú verbális emlékezet gyengesége – szó és mondatismétlési tesztek tanúságai alapján 
 • beszédpercepció gyengesége, elsősorban összefüggő szöveg megértése és feldolgozása esetén, melyet befolyásol a beszélő beszédtempója, artikulációja 

Vizsgálat

Fontos a tünetek panaszok sorba vétele és az anamnézis felvétele.

A jelenlegi nyelvi állapot, szociális, érzelmi viselkedés megfigyelése és vizsgálata. 

A szülő és a gyermek közötti kapcsolat megfigyelése.

A jelenlegi nyelvi állapot megvizsgálása. 


Milyen nálam egy óra

Alkalomról alkalomra egyre jobban megismerem a gyereket, szülőt. 

A gyermeket játékosan egyre gyakrabban hívom feladathelyzetbe és megkeresem azokat a területeket, ahol elkezdhető a gyermek fejlesztése.

Beszéd indítása, beszédszervek tornája, megfelelő légzéstechnika alakítása, hangutánzások, hangfelismerések, hangadás történik.

Szókincsbővítés, majd mindenre kiterjedő fejlesztést történik: hallási figyelem, nagymozgás, finommanipuláció, téri orientáció, gondolkodás- emlékezet fejlesztése.

A beszédfejlődés menetét követve a nyelv grammatikai szerveződését, alaki rendezését, a beszédészlelés és megértés területét fejlesztjük.

Árak

Vizsgálat: 13000,- Ft

5 alkalmas bérlet: 49 000,- Ft

10 alkalmas bérlet: 89 000,- Ft


Érdekel